PL EN RU

Gwarancja meble

Gwarancja oswietlenie

Gwarancja tkaniny

Warunki Gwarancji-Meble

1. Producent udziela 24 miesięcznej (klient indywidualny) i 12 miesięcznej (Przeciębiorstwa) gwarancji licząc od daty sprzedaży.
2. Gwarancja jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy wyrobów zakupionych i znajdujących się na jej terytorium.
3. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie karty gwarancyjnej.
3. Karta gwarancyjna jest ważna , jeśli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę wyrobu, datę sprzedaży ,pieczęć i podpis Sprzedającego oraz podpis Kupującego.
4. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w zapisach karty gwarancyjnej powoduje jej unieważnienie.
5. Karta gwarancyjna winna być wypełniona w dniu zakupu mebli.
6. Kupujący podpisując kartę gwarancyjną oświadcza, że zapoznał się z ilościowym i jakościowym stanem zakupionego towaru i nie wnosi do powyższego zastrzeżeń, a towar jest zgodny z zawartą umową kupna-sprzedaży..
7. Zgłoszenie reklamacji odbywa się wyłącznie przez sporządzenie zgłoszenia reklamacyjnego na załączonych drukach Sprzedającego (załącznik nr 1). Zgłoszenie to winno zawierać dokładny opis wady.
8. Składający reklamację na mocy Gwarancji zobowiązany jest zgłosić ją u Sprzedawcy wraz dokumentacją dotyczącą zakupu (dowód zakupu, paragon lub faktura VAT oraz Karta Gwarancyjna ).
9. Gwarant uprawniony będzie do odmowy przystąpienia do wykonywania obowiązków gwarancyjnych w przypadku nie okazania przez Kupującego dowodu sprzedaży wystawionego przez Sprzedawcę , umożliwiającego ustalenie pochodzenia wyrobu od Gwaranta i dnia rozpoczęcia biegu gwarancji.
10. Warunkiem ważności karty gwarancyjnej jest posiadanie dowodu zakupu.
11. W przypadku zagubienia Karty Gwarancyjnej nowa Karta nie będzie wydawana przez Sprzedającego, a Kupujący traci wszystkie uprawnienia wynikające z Gwarancji.
12. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcjie.
13. Gwarancją producenta nie są objęte:
- uszkodzenia i wady powstałe w wyniku użytkowania mebli niezgodnie z ich przeznaczeniem
- uszkodzenia i wady powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania mebli
- uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu, przenoszenia mebli przez Kupującego
- uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych i okoliczności niezależnych od producenta.
- uszkodzenia powstałe przy instalacji/montażu mebli przez Kupującego niezgodnej z instrukcją Gwaranta załączoną do zakupionego mebla
- uszkodzenia i wady powstałe wskutek nieprzestrzegania przez Kupującego zasad użytkowania i konserwacji mebli, w tym użycia niewłaściwych materiałów czyszczących i pielęgnacyjnych
- uszkodzenia i wady powstałe w wyniku działań czynników zewnętrznych, w szczególności związanych z : pożarem, zalaniem mebli wodą lub inna cieczą (szczególnie niebezpieczne dla mebli mogą być roztwory aktywne chemicznie, np. kwasy ,barwniki itp.), uderzeniem ciał obcych lub innych zdarzeń (siłą wyższą),mechanicznym uszkodzeniem mebli ( np. porysowanie, przypalenie, zahaczenie itp.)
- uszkodzenia powstałe w wyniku przeróbek wykonywanych przez Kupującego we własnym zakresie.
- elementy szklane, które należy sprawdzić przy odbiorze mebli od sprzedawcy bądź od przewoźnika
- uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia
14. W przypadku, gdy jedynie część nabytych przez Kupującego mebli jest wadliwa i ich naprawa lub wymiana nie spowoduje pogorszenia właściwości użytkowych wszystkich nabytych przez Kupującego mebli, uprawnienia Kupującego wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części mebla.
15. Wszystkie wymienione (uszkodzone) w ramach gwarancji części i elementy mebli stają się własnością Gwaranta.
16 Wszystkie inne domniemane gwarancje pisemne lub ustne, w tym bez ograniczeń czasowych nie będą honorowane przez producenta.
17. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do dochodzenia od Gwaranta dalej idących roszczeń odszkodowawczych, a w szczególności zwrotu utraconych korzyści w związku z wadą mebli.
18. W meblach mogą występować różne odcienie w zależności od kąta padania oświetlenia naturalnego i sztucznego co nie jest wadą podlegającą reklamacji.
19. Postanowienia niniejszej Karty Gwarancyjnej nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176)
Załącznik nr. 1Pdf

Warunki Gwarancji-Oświetlenie

1. Producent udziela 24 miesięcznej (klient indywidualny) i 12 miesięcznej (Przeciębiorstwa) gwarancji licząc od daty sprzedaży.
2. Niniejsza gwarancja uprawnia do serwisu gwarancyjnego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
4. Wady i uszkodzenia opraw oświetleniowych ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu do producenta na podstawie niniejszej karty gwarancyjnej oraz dowodu sprzedaży. W przypadku, gdy niezbędne do wykonania naprawy części trzeba sprowadzić z zagranicy termin naprawy może się przedłużyć do 30 dni.
5. Sprzęt zwracany lub wymieniany powinien być kompletny wraz z instrukcją obsługi, kartą gwarancyjną, dowodem zakupu sprzętu pod rygorem nie uznania gwarancji. Zgłoszenie reklamacji odbywa się wyłącznie przez sporządzenie zgłoszenia reklamacyjnego na załączonych drukach Sprzedającego (załącznik nr 2). Zgłoszenie to winno zawierać dokładny opis wady.
6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których, użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt.
7. Gwarancja nie obejmuje: mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń opraw oświetleniowych i wywołanych nimi wad:
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania bądź zaniechania użytkowania pod działaniem sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych.
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane.
8. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy wyrobu, typu wyrobu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nie czytelna w skutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.
9. Wysłany towar bez załączonej karty gwarancyjnej jest odsyłany do klienta przesyłką kurierską na koszt odbiorcy.
10. Prawa i obowiązki stron w zakresie Gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień w niniejszym dokumencie.
11. Wszystkie inne domniemane gwarancje pisemne lub ustne, w tym bez ograniczeń czasowych nie będą honorowane przez producenta.
12. Postanowienia niniejszej Karty Gwarancyjnej nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176)
Załącznik nr. 2Pdf

Wspolpraca

materialy-reklamowe

produkcja

Logo stopkaProducent Nowoczesnych
Mebli i Oświetlenia Ogrodowego

KONTAKT

 • Zaborze,ul. Wodna 1B
  32-600 Oświęcim
  NIP: 5492126748
  Tel. +48 512 914 618
  Tel. +48 731 998 403
  E-mail: sprzedaz@dms-garden.pl